Všeobecné obchodní podmínky

pro členství Zlatého Systému

Těší nás Váš zájem o členství Zlatého Systému. Ještě předtím, než členství objednáte, požádáme Vás o potvrzení souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (zkráceně jen „VOP“). Obsahují totiž informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko a podrobně vymezují naše i Vaše práva a povinnosti v souvislosti s členstvím.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej členství v online klubu Zlatého Systému (dále jen „Členství“) přes webové rozhraní www.zlatysystem.cz (dále jen „Webové rozhraní“ nebo „Web“) a záležitosti s členstvím související.

Samotný nákup členství a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Obsah VOP:

 1. Základní údaje a kontakt
 2. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše
 3. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy
 4. Jak je to s cenou Členství a jak se platí
 5. Dodací podmínky
 6. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem a s autorskými právy
 7. Odstoupení od Smlouvy
 8. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád
 9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 10. Závěrem

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKT

Jakub Novák
IČ: 05906091
Sídlo: Poličná 422, 757 01 
E-mail: info@zlatysystem.cz
Telefon: +421 605 526 242

Jsem zapsán v živnostenském rejstříku, úřadem příslušným podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Městský úřad Valašské Meziříčí

Nejsem plátce DPH.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, se mnou uzavře kupní smlouvu (Smlouvu), kterou si koupí některou z nabízených variant Členství. Při koupi Členství se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem).

Kupujícím může být pouze spotřebitel, tedy fyzická osoba, která Členství kupuje pro svoji soukromou (osobní) potřebu, nikoli v souvislosti s výkonem profese, povolání nebo podnikání.

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?

Na prodej Členství je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na Webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Protože Členství může zakoupit pouze spotřebitel, naše smlouva i tyto VOP plně respektují všechna právní pravidla stanovená ve prospěch spotřebitelů.

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme Webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Jako Kupující objednáváte Členství přes Webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na Webu, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.
 2. POPIS VARIANT ČLENSTVÍ: Na webovém rozhraní naleznete popis nabízených variant členství (podle délky členství). Prezentace variant uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinen uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ ČLENSTVÍ: Pro objednání Členství přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte údaje a zvolíte variantu Členství. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.

Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné Vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat Členství přes webové rozhraní anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

IV. JAK JE TO S CENOU ČLENSTVÍ A JAK SE PLATÍ?

 1. CENA ČLENSTVÍ: Na Webovém rozhraní je u jednotlivých variant Členství uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním Členství nevznikají, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou.
 2. Sjednanou cenou se rozumí cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinen vám za takovou zjevně chybnou cenu Členství zpřístupnit, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněn od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinen vám Členství dodat (zpřístupnit) až po úplném zaplacení sjednané ceny.
 4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem: 
  - Bezhotovostně online – tzv. bankovním převodem - Každému zájemci o členství budou po vyplnění registračního formuláře zaslány na email informace k platbě. Ihned po zaevidování platby, bude členovi účet zaktivován, a to do 24 hodin.

V. DODACÍ PODMÍNKY

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Po uhrazení platby objednaného členství, a následném zaevidování částky na našem bankovním účtě, Vám bude do 24 hodin obratem vytvořen uživatelský účet na Webovém rozhraní. Do uživatelského účtu se přihlásíte pomocí údajů, které jste zadali při registraci.
 2. DODACÍ LHŮTA. Přístup do online klubu Vám je zprovozněn do 24 hodin po zaevidování platby na našem bankovním účtě, (nebude-li zrovna výpadek sítě nebo jiná nečekaná událost) o aktivaci Vašeho účtu Vás budeme informovat emailem. 

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM A S AUTORSKÝMI PRÁVY

 1. Digitální obsah zpřístupněním online klubu dávám k dispozici pouze Vám, jako Kupujícímu, přístupové údaje jsou určené pouze pro Vás. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s textovými a tabulkovými dokumenty, dokumenty ve formátu pdf, přehrávat videa apod. Pro stažení dokumentů z webové stránky nebo přehrání videí je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.
 2. Berte prosím v potaz, že nejsme bookmakeři ani sázková služba. Obsah našeho online klubu poskytuje pouze obecné informace. Než podniknete kroky na základě obsahu naších stránek, je třeba poradit se s odborníkem.

  Naše stránky shrnují informace třetí strany, a přestože vynakládáme úsilí k tomu, abychom udržovali informace našeho Obsahu aktuální, neposkytujeme záruku, že je náš Obsah přesný, kompletní a aktuální.

  Nenesu zodpovědnost za webové stránky, se kterými jsme spojeni.

  Jedná se o užitečné pomůcky pro Vaše využití, ale záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Poskytuji Vám informace, ale rozhodnutí o jejich použití pro výběr konkrétních sázek je rozhodnutí výlučně Vaším. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě Členství sami dosáhnete. Neodpovídám také za chyby nebo nepřesnosti informací, jde-li o informace převzaté ze zdrojů třetích stran.

  Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení Členství, jak již víte, se po úhradě můžete přihlásit do Vašeho uživatelského účtu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přihlašovacích údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněn Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení Vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Podle § 1837 písm. l) NOZ lze u digitálního obsahu vyloučit odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů, které je jinak u kupní smlouvy uzavírané na dálku se spotřebitelem zakotvené v § 1829 odst. 1 NOZ. Dovoluji si Vás tedy upozorňuji na to, že odesláním objednávky výslovně souhlasíte s tím, že Vám ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy dodám digitální obsah (členskou sekci/online klub). V tomto případě pak nemáte právo od uzavřené Smlouvy odstoupit.
 2. Odstoupit tak lze pouze v případě vážného porušení povinností vyplývajících z uzavřené Smlouvy a v případech stanovených v těchto VOP anebo v zákoně.

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.
 2. Jako Prodávající vám odpovídám za to, že Členství nemá vady a odpovídá uzavřené Smlouvě.
 3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na odstranění vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nezjednal nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. U Členství vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.
 4. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem. Pokud Vám Členství (resp. i přístupové údaje) nebylo dodáno v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese admin@zlatysystem.cz.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. ZÁVĚREM

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 8.6.2023

Často kladené dotazy

Napadají vás další otázky jak Zlatý systém funguje? Tady pravděpodobně najdete odpověď. Pokud vám ale můžeme s něčím poradit, neváhejte nás kontaktovat.

Nenašli jste odpoveď

info@zlatysystem.cz

JAK FUNGUJÍ STATISTIKY?

Zlatý Systém denně vyhledává nejzajímavější události k sázení ze 118 fotbalových lig, a ty nejlepší výběry následně vkládá do přehledné tabulky na stránce „STATISTIKY“, ke které má přístup každý „PREMIUM“ člen.

NA CO MÁM VSADIT?

Zlatý Systém vám nedává tipy, neřekneme vám, na co přesně byste měli či neměli vsadit. Naši členové získávají výhodu lépe odhadnout správnost svého tipu, a to díky reálným statistikám z předchozích zápasů na základě přesných dat.

KOLIK SE DÁ VYDĚLAT?

Ti nejlepší členové našeho prémiového klubu, si na základě tvrdých dat ze Zlatého Systému dokážou vydělat až desetitisíce korun měsičně.

Zlatý Systém byl vytvořen, za účelem pomoct sázkařům najít ty správné fotbalové tipy, k dokonalým výsledkům, které všichni chceme!

ÚSPĚŠNOST SYSTÉMU
+0,5
97%
+1,5
86%
+2,5
78%
FH
80%
SH
82%
BTTS
71%
75-100%